Isikuandmete töötlemine

PRIVAATSUSTINGIMUSED (HARJU ELEKTER Grupp isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted kandideerimisprotsessis)

AS Harju Elekter, registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt 31, Keila 76606. Harju Elekter Grupi ettevõttete kontaktandmed on leitavad siit.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad ASi Harju Elekter ja temaga samasse gruppi (edaspidi Harju Elekter) kuuluvate ettevõtete poolt isikuandmete kogumist, kasutamist ja edastamist uute töötajate värbamiseks.

Andmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed (nimi, isikukood, e-post, aadress, telefoninumber, töökogemus, haridus, oskused, kvalifikatsioon jm kandideerimiseks nõutavad ja vajalikud andmed) on andmed, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ettevõtte käsutusse eesmärgiga kandideerida Harju Elektris pakutavatele töökohtadele.  

Andmete jagamine ja juurdepääs andmetele

Võime jagada Teie isikuandmeid Harju Elekter Grupi ettevõtete vahel läbi viidavate kandideerimiste raames. Andmetele omavad juurdepääsu ning kasutusõigust ainult Harju Elekter töötajad, kandideerimisprotsessis osalevad volitatud kolmandad isikud (värbamisagentuurid, IT- haldus jm).

Andmete kaitsmine

Harju Elekter rakendab kõiki tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks nende loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmete säilitamine

Kui te ei osutu valituks, säilitatakse teie poolt esitatud andmeid 1 (üks) aasta peale kandideerimisprotsessi lõppu või niikaua kuni see on vajalik Harju Elekter õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Teie õigused

Teil on õigus:

  • saada juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • paluda enda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • paluda oma isikuandmete ülekandmist, kui see on asjakohane;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Privaatsustingimused ja muudatused

Harju Elekter jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta.

Küsimuste ja ettepanekute korral palume pöörduda aadressil andmekaitse@harjuelekter.com